SÚHLAS so spracovaním osobných údajov a INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti AVASON CZ s.r.o., pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činnosti iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť AVASON CZ sro, so sídlom Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno, identifikačné číslo: 08332185, DIČ: CZ08332185, zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Brne, spisová značka C, vložka 113124 (ďalej len „správca„).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie AVASON CZ s.r.o., so sídlom Jindřichova 2397/18, 616 00 Brno, adresa elektronickej pošty info@sweatstop.sk, telefón: +420 725 339 531.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činnosti iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodnutiu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je stanovená na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti využívajúce tieto údaje pre hodnotenie nákupu. Jedná sa o spoločnosť: Heureka Shopping s.r.o.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Zaslaním nesúhlasu v elektronickej podobe so spracovaním osobných údajov na e-mail: info@sweatstop.sk.

6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

V Brne dňa 01.10.2021

Obchodné podmienky boli zostavené podľa:
Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK), Sokolská 23, 120 00 Praha 2, tel / fax: +420 272 111 729, e-mail: info@apek.cz